4d肉蒲团

4d肉蒲团

盖补阴之药与补阳之药,用之实有不同。独活尤有黑色,故兼入少阴以达太阳,能散背脊之风寒。

凡此之类,岂能尽举,或升或降或补或和,各别其气味形质,而细分之,则用之自问曰∶论药单言枝叶,而不论花,何也?痨虫生于脏腑,瘀血得风而化者也。

人参定喘嗽须多用,一服即止。疗湿痹有神,舒筋骨拘挛,止疼痛,消肿胀,利小便,开胃气,亦治肺痈。

夫坎中一阳,实人身元气,寄于膀胱水府之中,化气而上行,外达为人身卫外之气,名曰太阳,阳之大者也。此断不可用燥药,燥则壅湿而不流;又不可用表药,用表则发热而湿蒸。

夫小方所以治轻病也,轻病多在上,上病而用大方,则过于沉重,必降于下而不升于上矣。 盖白头翁通身有毛,一茎直上,与天麻同知,其皆得风木条达之气,故无风能摇。

或问麦冬但闻可以内治成功,未知亦可以治外症乎?故治暑者,必兼湿热二字,乃为得宜。

Leave a Reply