h94制服

h94制服

至于崔氏八味丸用为少阴响导,后世认为补药,误矣。若久痛虚羸,血气不能营养肢体而痛,及下体虚寒,痛酸枯瘦等病,而小便清利者,咸非秦艽所宜。

即附子之独颗无附,大倍附子者,制法与附子同。世医只施之于疮科,浅矣。

固本丸、集灵膏并用干者,而集灵变丸作膏,较之固本差胜。痢疾腹痛乃肺金之气郁在大肠,则宜苦以开之。

 辛甘升发,苦淡降泄,则邪解而气和矣。 惟眼胞上者不可治,以其眨动不辙也。

言轻身者,脚肿湿痹愈,而无重着之患也。其言起阳气、解诸毒者,胃气升发,诸邪毒自不能留而解散矣。

其根,生升,熟降。又得炙甘草治腹中急痛,同白术补脾,同芎泻肝,从人参补血虚,从黄连止泻痢,同姜枣温经散湿,在用者各得其宜耳。

Leave a Reply